۱۳ فروردین ۱۳۸۲

حرامت باد گفت و زد به کوچه...

هیچ نظری موجود نیست: