۲۰ دی ۱۳۸۱

شخص پس از مدتی که به دیوار نگاه کند خود دیوار میشود.

هیچ نظری موجود نیست: