۷ آبان ۱۳۸۱

گذري:

- من يه دوستي داشتم كه دايم‌الوضو بود بعد يه روزايي كه يه غذاهاي خاصي ميخورد هر نيم ساعت بايد ميرفت وضو ميگرفت.

- من هم يه دوستي داشتم كه دايم‌النعوذ بود. اون هر يك ربع يك ربع بايد ميرفت غسل ميكرد.

هیچ نظری موجود نیست: