۳۰ تیر ۱۳۸۱

خوب که چي؟

بوستون هم يک شهري هست مثل بقيه گيرم يک کم قشنگتر ...

گرمه!

آمريکا corporate خالص هست.

هیچ نظری موجود نیست: