۲۷ فروردین ۱۳۸۱

آهاي مردم! براي آخرين بار ميگويم، اگر دسترسي آسان به اينترنت داربد چرا آخريم نسخه browserها را نميگيريد؟ يعني Internet Explorer 6.0 يا Mozilla 0.9.9 ؟ باور كنيد بهتر ميشود! چرا قكر ميكنيد كه تكنولوژي بد است؟ مگر خودتان تكنولوژي نداريد؟ اصلا مگر اوضاع ما با مردم هزار سال پيش چه فرقي ميكند؟ مگر نه اين كه تازه آنها از ما خوشحالتر هم بودند؟ حالا هي بزنيد توي سر تكنولوژي و آن را درك نكنيد تا ببينيد پس فردا چه حالي از همه ما بگيرد! اصلا فكر كرديد چرا هيچ حيات هوشمندي جز انسان وجود ندارد ( البته غير از دولفينها) چون همين تكنولوژي ناكارشان كرده!

هیچ نظری موجود نیست: